Pra­cow­nia Pro­jek­towa Agnieszka Pisko­rek

wnętrza i ogrody

Witam na mojej stronie, gdzie pod szyl­dem Pra­cow­nia Artysty­czna Agnieszka Pisko­rek, ofer­uję Państwu autorskie usługi w zakre­sie pro­jek­towa­nia i aranżacji wnętrz. Dzięki bogatemu i wszech­stron­nemu doświad­cze­niu zawodowemu mogę zaofer­ować Państwu ciekawe i niepow­tarzalne autorskie pro­jekty dla przyszłych domów, ogrodów i otacza­ją­cych Was przestrzeni.

Artneska

Oferta

  • pro­jekty aranża­cyjne wnętrz i budynków
  • doradztwo w zakre­sie kolorystyki, oświ­etle­nia oraz umeblowania
  • pro­jekty ogrodów i małej architektury
  • wiz­ual­iza­cje 3D wnętrz i elewacji
  • pro­jek­towanie mebli i innych przed­miotów użytkowych

Kon­takt

mgr sztuki Agnieszka Piskorek

kontakt@agnieszkazon.pl

tel.: +48 660 541 493

  • 34311 Tresna
  • woj. śląskie
  • POL­SKA

His­to­ria

His­to­ria mojej pra­cowni ART ZONE sięga roku 2005 r., kiedy to po ukończe­niu studiów mag­is­ter­s­kich na Uni­w­er­syte­cie Śląskim o kierunku Pro­jek­towanie graficzne rozpoczęłam dzi­ałal­ność jako agencja reklam­owa oraz agencja pro­mu­jąca galerię prac malars­kich i rysunkowych o tem­atyce marynisty­cznej. Po 5 lat­ach rozsz­erzyłam ofertę o usługi deko­ra­torskie i ART ZONE stała się rozpoz­nawal­nym znakiem fir­mowym przy pro­jek­towa­niu i aranżowa­niu wielu imprez okolicznoś­ciowych na tere­nie wojew­ództwa śląskiego.

W tym okre­sie wśród moich klien­tów pow­stało zapotrze­bowanie na usługi fotograficzne, czemu wraz z zespołem, dawal­iśmy wyraz przy wielotem­aty­cznych ses­jach zdję­ciowych i pro­fesjon­al­nej obróbce graficznej plików. Coraz częst­sze zazębianie się różnych form dzi­ałal­ności artysty­cznej przy obsłudze danego klienta i więk­szy zakres real­iza­cji doprowadz­iły do wery­fikacji oferty ART ZONE. Od 2016 roku oferta firmy doty­czy już tylko tem­atu pro­jek­towa­nia i architek­tury wnętrz.

Zobacz przykładowe realizacje.