„Przędzalnia” – nowa realizacja w Bielsku-​Białej.

3 lata temu

Pro­jekt aranżacji starej starej fab­ryki w Bielsku-​Białej to duże przed­sięwz­ię­cie, które trwa od trzech lat i widać już dużą część ele­men­tów zewnętrznych budynku w nowej odsłonie.

Jako pro­jek­tant wykonuję dla firmy Tra­bot Sp.z o.o. (właś­ci­ciela budynku) zlece­nie usług aranża­cyjnych, deko­ra­cyjnych i reklam­owych omaw­ianej inwest­y­cji. Aktu­al­nie ukońc­zony jest etap zewnętrznych insta­lacji, którymi mogę się poszczy­cić, tj:

  • zadaszenia nad wejś­ciem głównym i wejś­ci­ami bocznymi
  • schody gran­i­towe przy wejś­ciu głównym i aranżacja ceglanych bok­sów na rośliny
  • schody i balustrady stalowe przy wejś­ci­ach bocznych
  • pro­jekt studni zewnętrznej z kra­town­icą i ele­men­tami stalowej pokrywy
  • oświ­etle­nie zewnętrzne budynku: oświ­etle­nie dolne, najaz­dowe, lampy elewa­cyjne górne
  • reklama świ­etlna na elewacji budynku z logiem „Przędzalnia.

W trak­cie real­iza­cji są:

  • aranżacja klatki schodowej wewnątrz budynku
  • pro­jekt lamp ściennych
  • winda wewnętrzna

Zapraszam do bliższego zapoz­na­nia się z tą realizacją!

Agnieszka Zoń