Realizacja projektu klatki schodowej w „Przędzalni”.

2 lata temu

Real­iza­cja pro­jektu aranżacji klatki schodowej w budynku „Przędzalni” trwała od ok 1,5 roku i właśnie dobiegła końca.

Moim założe­niem było połącze­nie piękna starej fab­rycznej architek­tury z nowymi mate­ri­ałami wykończeniowymi, zachowu­jąc imponu­jącą przestrzeń tego miejsca. Wyz­nac­zone zostały frag­menty ceglanych ścian, które zostały częś­ciowo uzu­pełnione fugą, oczyszc­zone, zaim­preg­nowane i obramowane list­wami sztuka­terii. Pozostała część ścian podle­gała naniesie­niu nowego tynku o grubej struk­turze. Sufity odświeżono gładzią, nad schodami zamon­towano sufity pod­wieszane – całość poma­lowana na sza­roniebieski kolor i podświ­et­lona wężem ledowym. Na posadzki i schody użyto szarych płyt gran­i­towych o struk­turze szczotkowanej.

Główny akcent ozdobny tej przestrzeni padł na oświ­etle­nie oraz kute poręcze. Chci­ałam, aby lampy naw­iązy­wały do XIX wiecznej epoki prze­mysłowej. Są wysokie, wyko­nane z gię­tych ele­men­tów met­alowych i umieszc­zono w nich duży szk­lany klosz w kolorze bursz­tynowym. W podob­nej styl­istyce wyko­nane zostały poręcze, proste w formie z deko­ra­cyjnym zakończe­niem i uch­wytami. Całość met­alo­plas­tyki poma­lowana proszkowo w kolorze antra­cy­towym. Dodatkowym oświ­etle­niem są lampy przyschodowe – małe grafi­towe oczka firmy Zamel użyte co drugi stopień.

Pro­jekt kolorysty­czny windy osobowej łączącej 4 kondy­gnacje budynku również nie mógł zostać obo­jętny na styl­istykę pomieszczeń – użyłam w tym celu kolorystyki z logo­typu „Przędzalni”, czyli pomarańcz, granat i grafit do poma­lowa­nia blaszanej obudowy.

Następny etap budowy zakłada aranżację terenu wokół budynku, czyli parkingi, skw­ery, teren zielony. Pro­jekt już gotowy – zdję­cia z real­iza­cji z pewnoś­cią zostaną umieszc­zone na mojej stronie po zakończe­niu wszys­t­kich prac.

Z pozdrowieni­ami – Agnieszka Pisko­rek