Fotografia

W fotografii wyróż­nia mnie ory­gi­nal­ność ujęć, wysoka jakość zdjęć, miła i nat­u­ralna atmos­fera współpracy.

Wykonu­ję zdję­cia pro­duk­tów do m.in.:

  • kat­a­logów/​fold­erów
  • stron inter­né­towych
  • kart menu
  • prezen­tacji i wielu innych projektów.

Sesja zdję­ciowa z modelami:

  • współpracu­ję również z mod­e­lami i mod­elkami, z udzi­ałem których mogę zapro­ponować sesję zdję­ciową, która uatrak­cyjni niejedną ofertę reklamową.

Ofer­u­ję pro­fesjon­alne doradztwo w zakre­sie sposobu wyko­na­nia, aranżacji i styl­iza­cji zdjęć.

Zapoz­naj się z galerią moich real­iza­cji.

Zapraszam do kon­taktu!.