Notka biograficzna

Agnieszka Pisko­rek (Zoń) urodz­iła się w 1981 r. w Tres­nej nad Jeziorem Żywieckim – mal­own­iczo położonym akwe­nie wśród gór Beskidu Żywieck­iego. Odkąd sięga pamię­cią tem­atyka morska zawsze była jej bliska. Codzi­enny kon­takt z jeziorem sprawił, że wkrótce rozpoczęła przy­godę z żeglarst­wem. Odbyła kilka mors­kich podróży po Bał­tyku oraz Morzu Śródziem­nym, które stały się główną inspirację do jej twór­c­zości. Swój tal­ent plas­ty­czny rozwi­jała wpierw na pry­wat­nych zaję­ci­ach z artys­tami, a od 2000 roku na Filii Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie stu­diowała Edukację Artysty­czną w Zakre­sie Sztuk Plas­ty­cznych, o spec­jal­iza­cji – pro­jek­towanie graficzne zdoby­wa­jąc tytuł mag­is­tra sztuki. Po ukończe­niu studiów założyła firmę „Pra­cow­nia Artysty­czna ART ZONE – Agnieszka Zoń”, gdzie zaj­muje się pro­jek­towaniem graficznym, fotografią, malarst­wem oraz aranżacją wnętrz.

Doty­chcza­sowe wys­tawy malarstwa i grafiki:

 • wys­tawa indy­wid­u­alna Yacht Klub Pol­ski Bielsko-​Biała, Tresna 2004 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Kap­i­tan Mor­gan”, Yacht Klub Pol­ski Bielsko-​Biała, Biel­sko 2005r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna „Gale­ria Miejska” , Trenčin (Słowacja) 2005r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna „Café Galery” w Wad­ow­icach, marzec /​kwiecień 2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieck­iej, maj 2006 r.
 • wys­tawa zbiorowa Gale­ria Zamkowa w Starym Zamku w Żywcu, „Idzie młodość” czer­wiec 2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Gale­ria Zamkowa 2 w Starym Zamku w Żywcu, „Na hory­zon­cie”: 31.0830.09.2006 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Gale­ria „Tyle światów” – Oświęcim­skie Cen­trum Kul­tury, 26.0410.05. 2007 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Pszczyńskie Cen­trum Kul­tury, Gale­ria „13”, 15.0621.06.2007 r.
 • wys­tawa indy­wid­u­alna Fun­dacji Kul­tury Ziemi San­domier­skiej, Fes­ti­wal” szanty w San­domierzu” – Gale­ria „Przykrótka”, 25.07. – 08.08.2008 r.
 • 27.0320.04.2009 Oświęcim­skie Cen­trum Kultury
 • 22.0521.06.2009 Kielce
 • 27.0605.07.2009 Klub Mary­narki Wojen­nej „Riwiera”, Gdynia