O mnie

Witam na mojej stronie, gdzie pod szyl­dem Pra­cow­nia Artysty­czna Agnieszka Pisko­rek ofer­uję Państwu autorskie usługi w zakre­sie pro­jek­towa­nia i aranżacji wnętrz.

His­to­ria mojej pra­cowni ART ZONE sięga roku 2005 r., kiedy to rozpoczęłam dzi­ałal­ność jako agencja reklam­owa oraz agencja pro­mu­jąca galerię prac malars­kich i rysunkowych o tem­atyce marynisty­cznej. Po 5 lat­ach rozsz­erzyłam ofertę o usługi deko­ra­torskie i ART ZONE stała się rozpoz­nawal­nym znakiem fir­mowym przy pro­jek­towa­niu i aranżowa­niu wielu imprez okolicznoś­ciowych na tere­nie wojew­ództwa śląskiego. W tym także okre­sie wśród moich klien­tów pow­stalo zapotrze­bowanie na usługi fotograficzne, czemu wraz z zespołem dawal­iśmy wyraz przy wielotem­aty­cznych ses­jach zdję­ciowych i pro­fesjon­al­nej obróbce graficznej plików. Coraz częst­sze zazębianie się różnych form dzi­ałal­ności artysty­cznej przy obsłudze danego klienta i coraz więk­szy zakres real­iza­cji doprowadz­iły do wery­fikacji oferty ART ZONE. Od 2016 roku oferta firmy doty­czy już tylko tem­atu pro­jek­towa­nia i i architek­tury wnętrz.

Dzięki bogatemu i wszech­stron­nemu doświad­cze­niu zawodowemu mogę zaofer­ować Państwu ciekawe i niepow­tarzalne autorskie pro­jekty dla przyszłych Waszych domów, ogrodów i otacza­ją­cych Was przed­miotów. Mając do dys­pozy­cji sprawd­zonych wykon­aw­ców, sze­roką bazę mate­ri­ałów i wiedzę na temat tech­nologii mogę zapewnić,że pro­jekt zna­jdzie również odzwier­ciedle­nie w efek­townej realizacji!

Zapraszam do współpracy!