Fotografia żywności

Archi­wum – Kilka wybranych fotografii z sesji zdję­ciowych wyko­nanych dla lokali gas­tro­nom­icznych (restau­racje, cukiernie, bary, pizzerie), które użyto do pro­jek­tów graficznych typu: karty menu, ulotki, tablice reklamowe.