Galeria obrazów marynistycznych

OFERTA:

  • sprzedaż obrazów z galerii autorskiej (marynistyka)
  • obrazy na zamówie­nie indywidualne
  • repro­dukcje

Warunki sprzedaży prac:

  • ceny obrazów podawane są na życze­nie osoby zain­tere­sowanej
  • możli­wość przesła­nia dokład­niejszych fotografii prezen­towanych obrazów
  • możli­wość obramowa­nia wskazanego obrazu
  • zaku­pi­one prace można ode­brać oso­biś­cie lub otrzy­mać poprzez firmę kurierską